Poznej pravdu a šiř ji dál

Od dubna 2020 ROMEA realizuje projekt s názvem Poznej pravdu a šiř ji dál. ROMEA tak navazuje na naše dlouhodobé aktivity, v ekterých se zaměřujeme na odhalování a vyvrácení hoaxů a manipulací týkajících se Romů a také uprchlíků tak, aby veřejnost , včetně samotných Romů, měla relevantní informace. Projekt přispěje k tomu, že u našich cílových skupinu vzroste skrze vzdělávací aktivity mediální gramotnost, naučí se kriticky vyhodnocovat informace a podílet se na jejich šíření prostřednictím sociálních sítí a dalších médií.

ROMEA o.p.s. již čtvrtým rokem poskytuje komplexní stipendijní podporu romským studentům středních a vyšších odborných škol. Jednou z klíčových forem podpory jsou víkendová setkávání s názvem BARUVAS. Cílem BARUVAS je  podpora a budování leadership schopností romských stipendistů formou neformálního vzdělávání. V mnoha předchozích setkáních studentů  jsme se tématice mediální gramotnosti věnovali. V následujících letech v tom chceme pokračovat. V rámci těchto setkání budou realizovány vzdělávací semináře a praktické workshopy v oblasti občanského vzdělávání a mediální gramotnosti mladých lidí. Bude vytvořena osnova na sebe navazujících seminářů, kterými projde přes 100 studentů ročně. Studenti se pak  jako hybatelé změn stanou šiřiteli získaného vzdělání  a praktických znalostí ve svém okolí a v dalších romských komunitách.

Navíc stipendisté Romského stipendijního programu realizují od května 2019 Motivační semináře pro romské žáky ve vyloučených lokalitách na základních školách. Cílem těchto seminářů je zvýšit motivaci romských žáků k dalšímu studiu a k výběru lepší školy po ukončení ZŠ. Ročně takto oslovíme až 400  romských žáků. Součástí těchto motivačních seminářů bude i krátký blok věnující se základům mediální gramotnosti zejména s ohledem na šíření hoaxů o Romech a boje s předsudečnou nenávistí vůči Romům. Setkáváme se  s tím, že mnohdy ani sami oběti předsudečné nenávisti nevědí, že jsou oběťmi  a mohou se proti těmto projevům bránit nebo dokonce podat trestní oznámení na pachatele. Současně s tím budou žáci seznámeni s obsahem kampaně HATE KILLER 3000, kde se na konkrétních příkladech vlastní diskriminace seznámí s postupy jak se těmto projevům bránit a kde hledat pomoc.

Občanské vzdělávání a mediální gramotnost jsou témata, kterým se věnujeme dlouhodobě. V roce 2019 jsme vytvořili a v září zveřejnili osvětově vzdělávací projekt s názvem Hate Killer 3000. Na projektu jsme spolupracovali s organizací In IUSTITIA a reklamní agenturou Publicis Prague.  Cílem kampaně, v jejíž úvodním spotu vystupuje známý český herec Hynek Čermák, je poskytnout lidem návod jak se zachovat v případě předsudečného násilí v online, ale i off-line prostoru. Součástí je také návod, jak můžeme jako občané reagovat v případě, kdy je šiřitelem předsudečné nenávisti politik.

Nenávistné komentáře na sociálních sítích, předsudečné odsouzení jednotlivců i skupin je palčivé téma současnosti, kterému musíme čelit a bránit jeho dalšímu šíření. Proto jedním z dalších nástrojů naší práce jsou kampaně proti diskriminaci, které lidem  návodným způsobem ukazují jak nenávistným projevům čelit.  Navážeme na obsah stávající kampaně Hate Killer, která byla vytvořena, ale nebyla dostatečně šířena z důvodu nedostatků financí mezi šiřší publikum.

Cílovou skupinou této kampaně je tzv. slušná mlčící většina, která s  projevy nenávisti a diskriminace obecně nesouhlasí, ale neví jak přesně postupovat, jaké nástroje může v boji s nenávistí použít a na koho se v případě potřeby poskytnutí odborné pomoci oběti z nenávisti obrátit.  Cílem kampaní  je zplnomocnit  nelhostejné občany  k vlastní aktivitě a posílit jejich odvahu v boji s nenávistí a diskriminací. Bude vytvořen návrh  aktivit a obsahu, který přispěje k její atraktivitě a následnemů šíření na veřejnosti.

V rámci projektu se zaměříme i na školení pracovníků organizace ROMEA v oblasti mediální gramotnosti a školení v jejich šíření.