Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

ROMEA se připojila k dopisu ministru Havlíčkovi kvůli Národnímu plánu obnovy

Zástupci romské občanské společnosti se prostřednictvím otevřeného dopisu obrátili na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. V dopise žádají o poskytnutí informací o Národním plánu obnovy a možnostech, jak se co nejefektivněji zapojit do přípravy. Autoři dopisu jsou znepokojeni skutečností, že zástupci romské občanské společnosti a Rada vlády pro záležitosti romské menšiny nebyli vládou ke spolupráci na přípravě Národního plánu obnovy vyzváni. Národní plán obnovy se má stát historicky nejrozsáhlejším stimulačním balíčkem finanční podpory, který bude implementován v České Republice jako pomoc při vypořádávání se s nastalou koronavirovou krizí.

Mezi oblasti, které budou z těchto financí podpořeny, patří Vzdělávání a trh práce, Výzkum, vývoj a inovace, Digitální transformace nebo Zdraví a odolnost obyvatelstva.

Zástupci romské občanské společnosti žádají, aby byla zohledněna v rámci Národní plánu obnovy i otázku romské inkluze, protože dle dat z lokální úrovně se ukazuje, že pandemie korona viru silně zasáhla do života mnoha Romů a prohloubila jejich sociální vyloučení.

Zpravodajský server Romea.cz zveřejňuje otevřený dopis v plném znění.

Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vás oslovit z pozice členské organizace European Roma Grassroots Organization network, největší střešní platformy organizace zabývajících se sociální inkluzí Romů do společnosti – ohledně plánu obnovy EU, respektive Národního plánu obnovy, který měl být Českou Republikou předložen Evropské komisi do konce února, nyní března 2021.

Připomínáme, že v hlavním zájmu Národního plánu obnovy, respektive nástrojů programu Next Generation EU (NGEU) na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – dále RRF), by mělo být jejich využití k dosažení cílů sociální integrace u Romů a dalších marginalizovaných skupin. Již od počátku pandemie covid-19 v České republice, i v celé Evropě, členové těchto komunit hrdinně čelili tváří tvář pandemii a podporovali společnost, v čemž pokračují i nyní, abychom se společně dokázali vyrovnat s dopady pandemie nejen na veřejné zdraví, ale i s jejími sociálními a ekonomickými následky.

My, zástupci romské občanské společnosti zastoupeni v národní střešní organizaci romských a pro-romských organizací RomanoNet, z. s., vyzýváme Vaším prostřednictvím Vládu, aby byly výdajové priority posuzovány z hlediska mainstreamingu sociální integrace, a důrazně Vás žádáme o přijetí rozpočtování tak, aby bylo zajištěno, že veřejné výdaje budou směřovat k dosažení cílů sociální inkluze. Nadále budeme pečlivě sledovat další kroky k zajištění zastoupení perspektiv sociální integrace ve všech oblastech financování v rámci NGEU a víceletého finančního rámce (VFR) 2021-2027, včetně fondů na řešení klimatu a digitalizace. My Romové jsme voliči a účastnicí všech oblastí života, a jako zainteresovaní a zodpovědní aktéři občanské společnosti, budeme usilovat o transparentnost ve všech fázích NGEU.

I vzhledem k tomu, že jsme dosud jako zástupci romské občanské společnosti a stejně tak i poradní orgán vlády ČR jako je Rada vlády pro záležitosti romské komunity, nebyli informováni o tom jak participovat a přispět k tvorbě samotného Národního plánu obnovy, ocenily bychom detaily bližšího vývoje ve věci projednávání tohoto návrhu. Dovolujeme si upozornit, že v pokynech vypracovaných Evropskou komisí k přípravě Národních plánů obnovy, je výslovně uvedeno, abyste nastínili, „jakým způsobem proběhly konzultace a zapojení organizací občanské společnosti do navrhování reforem obsažených v plánu. “ Dále jste „vyzýváni, abyste popsali jakoukoli konzultaci a přínos sociálních partnerů, občanské společnosti a dalších příslušných zúčastněných stran při přípravě a provádění plánu obnovy a odolnosti.“ A jste také vázáni vytvořením veřejné evidence konečných příjemců projektů a investic v členění podle stanovených cílů Evropskou komisí.

V současnosti, kdy můžeme využít příležitost k upevnění tématu sociální inkluze Romů do středu zájmu udržitelnějšího světa, nemůžeme dopustit, aby principy sociální inkluze, které jsou základem pro rozvoj marginalizovaných osob, byly jakkoli přehlíženy. Proto uvítáme odpovědi na následující dotazy:

Jaký je stav přípravy Národního plánu obnovy a jak bude probíhat jeho projednávání a zapojení romské občanské společnosti?

Jakým způsobem je integrována otázka sociální inkluze mezi cíle Národního plánu obnovy na národní i evropské úrovni?

Jaké jsou cíle, opatření, úkoly a ukazatele Národního plánu obnovy a jak je zde nakládáno s plánovnými opatřeními v oblasti sociální inkluze Romů a dalších marginalizovaných skupin?

Budou všechny komponenty Národního plánu obnovy podrobeny posuzování v souvislosti s dopady na sociální inkluzi Romů a dalších marginalizovaných skupin?

Jaké institucionální mechanismy ve formě monitorovacích orgánů, doprovázejí či budou doprovázet celý cyklus Národního plánu obnovy a všech budoucích programů v rámci NGEU a VFR, od návrhu po implementaci a evaluaci, a které konkrétní mechanismy zajistí, že se sociální inkluze Romů a dalších marginalizovaných skupin bude prolínat celým plánem po celou dobu jeho trvání?

Jakým způsobem bude do celého procesu reflektována Strategie romské inkluze 2021+?

Věříme, že i pro Vás je zásadní věnovat těmto tématům maximální pozornost.

Michal Miko, ředitel RomanoNet, z.s.

Gabriela Hrabaňová, ředitelka European Roma Grassroots Organization network

Členské organizace RomanoNetu: Romodrom, o. p. s., Slovo 21, z. s., Romano Jasnica, z. s., Awen amenca, z. s., IQ Roma servis, z. s., Kleja, z. s., Otevřena společnost, o. p. s., ROMEA, o. p. s., Společně – jekhetane, o. p. s., Vzájmené soužití, o. p. s.

Občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny: Mgr. Jan Husák, Gwendolyn Albert, Alena Gronzíková, Čeněk Růžička