Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Visegrádský romský magazín

ROMEA v roce 2024 pokračuje v účasti ve Visegrádské romské televizní platformě, kterou tvoří maďarská romská televize Dikh TV, slovenská Romana TV a polská organizace Ústřední rada Romů v Polsku, Romské poradenské a informační centrum. V roce 2024 plánujeme vytvořit 10. dílů Visegrádského romského magazínu, který bude představovat romské kulturní akce v zemích Visegrádu.

Romské televize tak navážou na spolupráci v roce 2023, kdy mohli zaměstnanci televizí prostřednictvím projektu během jednoho roku získat skutečné společné pracovní zkušenosti. Na úrovni EU fungují romské televize zatím pouze v zemích Visegrádu. Jejich spolupráce může být pozitivním příkladem pro celý kontinent a motivovat rozvoj romských médií s využitím digitálních platforem a mediálních nástrojů. Prosazením Visegrádské romské televizní platformy můžeme učinit vhodný krok vpřed, pokud jde o problémy různých romských jazykových dialektů a oddělení způsobené státními hranicemi. Platforma může televizím pomoci rozvíjet nové projekty a formalizovat jejich spolupráci. Projekt podporuje lepší porozumění Romů v této oblasti jimi samotnými i většinovým obyvatelstvem. Myslíme si, že čtyři partneři mají potenciál splnit si sen o evropské romské televizi.

 

Partneři projektu

Dikh TV - First Roma Media Ltd. - www.dikhtv.hu

Televize Dikh je první a jedinečná romská televize v Maďarsku. Jsou profesionálové v televizním průmyslu. Byla založena v roce 2019 a má zásadní zkušenosti s produkcí. Vysílá celostátně 24 hodin denně skrze pozemní i kabelové vysílání. Vlastník televize má více kanálů vysílajících na evropské úrovni (například Fishing a Hunting channel).

Romana TV - Slov Media Group, Ltd. - www.romana.tv

Televize Romana je první romskou televizí na Slovensku. Má zkušenosti s produkcí a s výrobou veškerých materiálů pro profesionální vysílání a různé mediální produkce. Romana TV zaměstnává profesionály, kteří mohou vytvářet pořady a jsou schopni organizovat akce, a jejich zkušenosti v médiích nám pomáhají předávat poselství o důležitosti spolupráce tří romských televizí. Romana TV vysílá v kabelových sítích 24 hodin denně.

Ústřední rada Romů v Polsku - www.romowie.org

Ústřední rada Romů v Polsku, romské poradenské a informační centrum, funguje od roku 1990. Organizace usiluje o integraci a mezikulturní dialog. Vydává čtvrtletník “RROM PO DROM”, který je nejstarším romským periodikem v Polsku a vychází od roku 1992. Obsah časopisu je v romštině a polštině a týká se široce pojaté romské kultury a tradic, společenských a právních novinek. Viceprezidentem organizace je Karol Kwiatkowski, který je novinářem a zároveň viceprezidentem a mediálním komisařem Mezinárodní romské unie, založené v roce 1978.

 

Visegrad Roma Magazine

In 2024, ROMEA will continue to participate in the Visegrad Roma TV platform, which consists of the Hungarian Romani TV station Dikh TV, the Slovak Romana TV, and the Polish organization Central Council of Roma in Poland, the Roma Advisory and Information Center. In 2024, we plan to create the 10th episode of the Visegrad Roma Magazine, which will present Roma cultural events in the Visegrad countries.

The Roma TVs will thus build on the cooperation in 2023, when the TV staff gained real joint work experience through the project in one year. At the EU level, the Roma TV stations are so far only active in the Visegrad countries. Their cooperation can set a positive example for the whole continent and motivate the development of Roma media using digital platforms and media tools. By promoting the Visegrad Roma TV platform, we can take a good step forward in terms of the problems of different Roma language dialects and the separation caused by national borders. The platform can help TV stations to develop new projects and formalise their cooperation. The project promotes a better understanding of the Roma in the area by themselves and by the majority population. We believe that the four partners have the potential to make the dream of European Roma television come true.

 

Project partners

Dikh TV - First Roma Media Ltd. - www.dikhtv.hu

Dikh TV is the first and unique Roma TV in Hungary. They are professionals in the television industry. It was founded in 2019 and has substantial experience in production. It broadcasts nationwide 24 hours a day via terrestrial and cable. The owner of the television has multiple channels broadcasting on a European level (such as Fishing and Hunting channel).

Romana TV - Slov Media Group, Ltd. - www.romana.tv

Romana TV is the first Romani television in Slovakia. It has experience in producing and distributing all materials for professional broadcasting and various media productions. Romana TV employs professionals who can produce programmes and organise events, and their experience in the media helps us to convey the message of the importance of cooperation among the three Romani TVs. Romana TV broadcasts on cable networks 24 hours a day.

Central Council of Roma in Poland - www.romowie.org

The Central Council of Roma in Poland, a Roma advisory and information centre, has been operating since 1990. The organisation works towards integration and intercultural dialogue. It publishes the quarterly magazine “RROM PO DROM”, which is the oldest Roma periodical in Poland and has been published since 1992. The content of the magazine is in Romani and Polish and covers a wide range of topics on Romani culture and traditions, social and legal news. The vice-president of the organisation is Karol Kwiatkowski, who is a journalist and also vice-president and media commissioner of the International Romani Union, founded in 1978.