Poznej pravdu a šiř ji dál

Od dubna 2020 ROMEA realizuje projekt s názvem Poznej pravdu a šiř ji dál. ROMEA tak navazuje na dlouhodobé aktivity, ve kterých se zaměřujeme na odhalování a vyvrácení hoaxů a manipulací týkajících se Romů a také uprchlíků tak, aby veřejnost , včetně samotných Romů, měla relevantní informace. Projekt přispívá k tomu, že u našich cílových skupinu vzrůstá skrze vzdělávací aktivity mediální gramotnost, naučí se kriticky vyhodnocovat informace a podílet se na jejich šíření prostřednictím sociálních sítí a dalších médií.

ROMEA o.p.s. již čtvrtým rokem poskytuje komplexní stipendijní podporu romským studentům středních a vyšších odborných škol. Jednou z klíčových forem podpory jsou víkendová setkávání s názvem BARUVAS. Cílem BARUVAS je  podpora a budování leadership schopností romských stipendistů formou neformálního vzdělávání. V mnoha předchozích setkáních studentů  jsme se tématice mediální gramotnosti věnovali. V následujících letech v tom chceme pokračovat. V rámci těchto setkání budou realizovány vzdělávací semináře a praktické workshopy v oblasti občanského vzdělávání a mediální gramotnosti mladých lidí. Bude vytvořena osnova na sebe navazujících seminářů, kterými projde přes 100 studentů ročně. Studenti se pak  jako hybatelé změn stanou šiřiteli získaného vzdělání  a praktických znalostí ve svém okolí a v dalších romských komunitách.

Navíc stipendisté Romského stipendijního programu realizují od května 2019 Motivační semináře pro romské žáky ve vyloučených lokalitách na základních školách. Cílem těchto seminářů je zvýšit motivaci romských žáků k dalšímu studiu a k výběru lepší školy po ukončení ZŠ. Ročně takto oslovíme až 400  romských žáků. Součástí těchto motivačních seminářů bude i krátký blok věnující se základům mediální gramotnosti zejména s ohledem na šíření hoaxů o Romech a boje s předsudečnou nenávistí vůči Romům. Setkáváme se  s tím, že mnohdy ani sami oběti předsudečné nenávisti nevědí, že jsou oběťmi  a mohou se proti těmto projevům bránit nebo dokonce podat trestní oznámení na pachatele. Současně s tím budou žáci seznámeni s obsahem kampaně HATE KILLER 3000, kde se na konkrétních příkladech vlastní diskriminace seznámí s postupy jak se těmto projevům bránit a kde hledat pomoc.

Občanské vzdělávání a mediální gramotnost jsou témata, kterým se věnujeme dlouhodobě. V roce 2019 jsme vytvořili a v září zveřejnili osvětově vzdělávací projekt s názvem Hate Killer 3000. Na projektu jsme spolupracovali s organizací In IUSTITIA a reklamní agenturou Publicis Prague.  Cílem kampaně, v jejíž úvodním spotu vystupuje známý český herec Hynek Čermák, je poskytnout lidem návod jak se zachovat v případě předsudečného násilí v online, ale i off-line prostoru. Součástí je také návod, jak můžeme jako občané reagovat v případě, kdy je šiřitelem předsudečné nenávisti politik.

Nenávistné komentáře na sociálních sítích, předsudečné odsouzení jednotlivců i skupin je palčivé téma současnosti, kterému musíme čelit a bránit jeho dalšímu šíření. Proto jedním z dalších nástrojů naší práce jsou kampaně proti diskriminaci, které lidem  návodným způsobem ukazují jak nenávistným projevům čelit.  Navážeme na obsah stávající kampaně Hate Killer, která byla vytvořena, ale nebyla dostatečně šířena z důvodu nedostatků financí mezi šiřší publikum.

Cílovou skupinou této kampaně je tzv. slušná mlčící většina, která s  projevy nenávisti a diskriminace obecně nesouhlasí, ale neví jak přesně postupovat, jaké nástroje může v boji s nenávistí použít a na koho se v případě potřeby poskytnutí odborné pomoci oběti z nenávisti obrátit.  Cílem kampaní  je zplnomocnit  nelhostejné občany  k vlastní aktivitě a posílit jejich odvahu v boji s nenávistí a diskriminací. Bude vytvořen návrh  aktivit a obsahu, který přispěje k její atraktivitě a následnemů šíření na veřejnosti.

V rámci projektu se zaměřujeme i na školení pracovníků organizace ROMEA v oblasti mediální gramotnosti a školení v jejich šíření.

Základní údaje projektu
 • Doba trvání projektu: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
 • Udělená částka: 41 892 EUR
 • Zaměření: Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
 • Tématická oblast: Znevýhodněné skupiny

Aktivity projektu:

 • Školení pracovníků organizace ROMEA v oblasti mediální gramotnosti a školení v šíření v souladu s externě zpracovanou komunikační strategií
 • Vzdělávací semináře a praktické workshopy v oblasti občanského vzdělávání a mediální gramotnosti během setlkání BARUVAS
 • Základy mediální gramotnosti v rámci motivačních seminářů pro romské žáky ve vyloučených lokalitách na základních školách
 • Rozšíření kampaně Hate Killer

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Find out the truth and share it

Since April 2020, ROMEA has been implementing a project called “Find out the truth and share it”, carrying on our long-term activities concentrated on discovering and refuting hoaxes and manipulation about Romani people and about refugees so the public, including Romani community members, can receive information about these groups that is relevant. The project contributes to cultivating the media literacy of our organization’s target groups through educational activities during which members of these groups will learn how to critically evaluate information and how to participate in sharing accurate information through social media and other media outlets.

ROMEA o.p.s. is in the fourth year of providing our comprehensive scholarship support to Romani students of secondary and higher professional schools. One crucial form of that support is the ongoing series of weekend-long meetings called BARUVAS. The aim of BARUVAS is to build and support the leadership abilities of Romani scholarship recipients through informal education. During many previous such student meetings we have dedicated time to the subject of media literacy, and we plan to continue doing this in years to come. Within the framework of these meetings there will be educational seminars and practical workshops in the fields of civic education and media literacy for young people. A curriculum for a series of seminars will be created and more than 100 students annually will attend them. The students, as agents of change, will then become disseminators of the education and practical knowledge they have acquired, both in their immediate environments and in other Romani communities.

Beneficiaries of our Romani Scholarship Program have also been implementing Motivational Seminars for Romani pupils from excluded localities in the primary schools since May 2019. The aim of these seminars is to increase the motivation of Romani pupils to keep studying and to choose better schools to attend after they complete their compulsory education at primary school (grades 1 -9). We will address as many as 400 Romani pupils annually this way. One component of these motivational seminars will also be a brief block of time dedicated to the basics of media literacy, especially when it comes to the dissemination of hoaxes about Romani people and combating biased hatred of Romani people. We are encountering the fact that often those who are harmed by such biased hatred are not even aware that this targeting is happening, and they do not know they are able to defend themselves against such speech and file a criminal report against those committing such actions. The pupils will also be familiarized with the content of our campaign called HATE KILLER 3000 where, through specific examples of discrimination, they will learn about the approaches to defending themselves against such speech and where to find aid should they experience or witness such an incident.

Civic education and media literacy are subjects to which ROMEA has long been dedicated. In 2019 we created the HATE KILLER 3000 awareness-raising educational project, publicizing it in September of that year. We collaborated on it with the In IUSTITIA organization and with the Publicis Prague advertising agency. The aim of the campaign is to provide people with instructions on what to do if they witness bias violence, whether offline or online, and the introductory video clip for the campaign features a famous Czech actor, Hynek Čermák. It also includes instructions for how we, as citizens, can respond in cases where the person spreading biased hatred is a politician.  

Hateful commentaries on social media and prejudiced condemnations of groups or individuals are a burning question today that we must confront and prevent from spreading further. For that reason, one of the instruments of this work are such anti-discrimination campaigns that demonstrate to people in an instructional way how to counter hate speech. We will be connecting to the content of the HATE KILLER 3000 campaign already created, which has not yet been sufficiently disseminated among a broader audience because we previously lacked the resources to do so.    

The target group of this campaign is those who are called the “respectable silent majority”, people who disagree with discrimination and hate speech in general, but who do not exactly know how to approach it, what instruments they are able to use to combat hatred and to whom they can turn should a hate victim need professional aid. The aim of the campaign is to empower citizens who are not indifferent to this phenomenon and to beef up their bravery when it comes to combating discrimination and hatred. A design for the activities and content that will contribute to making them attractive and subsequently shared by the public will be created.

Within the framework of this project we are also concentrating on training the staff of the ROMEA organization in the field of media literacy and how to disseminate it.

Basic information about the project
 • Duration: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
 • Amount granted: 41 892 EUR
 • Concentration: Civic education and media literacy
 • Subject area: Disadvantaged groups

Activities of the project:

 • Training of ROMEA staffers in the area of media literacy and how to disseminate it in accordance with a communications strategy to be elaborated by external experts
 • Educational seminars and practical workshops in the fields of civic education and media literacy during the BARUVAS student meetings
 • Basics of media literacy to be included within the framework of the motivational seminars for Romani pupils from excluded localities attending primary school
 • Amplification of the HATE KILLER 3000 campaign

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants